Privacy

BatikPrivacybeleid Stichting Jasmine

Privacy is belangrijk. 

Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor  onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij ontvangen.
U heeft het recht te weten hoe wij met uw gegevens om gaan. Deze toelichting geeft hier informatie over:

Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. 

U leest hier welke gegevens over u door ons worden ontvangen, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld.
Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. 

Als u na het lezen van deze toelichting toch nog vragen heeft kunt u contact met ons opnemen. Wij beantwoorden uw vragen graag.

De gegevensverwerking 

Om de website te laten functioneren, bestellingen te kunnen verwerken, vragen te beantwoorden en de bestelde producten aan u toe te kunen sturen hebben wij gegevens van u nodig.
Hieronder kan u lezen op welke wijze wij deze gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn. 

Webwinkelsoftware

Onze webwinkel is ontwikkeld met software.

Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. De softwareontwikkelaar heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. de softwareontwikkelaar is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. 

Webhosting en emaildiensten

Om onze website bereikbaar te houden maken wij gebruik van webhosting. Ook onze email verloopt via deze webhosting. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. de webhoster heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Zij zijn op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen. Zij zijn op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht. 

Payment processors

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van een payment processor. Deze processor verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Zij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van  dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Zij bewaren uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan. 

Beoordelingen

Wij zullen in de toekomst wellicht reviews gaan verzamelen via een platform. Als u een review geeft, laat u ook uw naam en e-mailadres achter. Deze gegevens worden met ons gedeeld, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. Uw review wordt gepubliceerd.

PostNL, DHL en andere bezorgdiensten

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL, DHL of andere bezorgdiensten voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL of een andere bezorgdienst delen. 

Cookies Google Analytics 

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten. 

Doel van de gegevensverwerking 

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing.

Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting. 

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek 

In voorkomende gevallen kan Stichting Jasmine op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten. 

Bewaartermijnen 

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. 

Uw rechten 

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. U kunt de gegevens die door ons verwerkt zijn inzien, corrigeren of laten verwijderen. Als u een verzoek indient krijgt u binnen 30 dagen antwoord.

In beginsel sturen wij (om misbruik te voorkomen) deze informatie enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. 

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken. 

Contactgegevens 

Stichting Jasmine
Postbus 1615
9701 BP Groningen  

 info@batikstudiojasmine.nl 

Contactpersoon voor privacyzaken: Berber Swart